menu
vlag
vlag

Privacy verklaring Lux Uitzendbureau

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Lees hieronder hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Lux Uitzendbureau
Van de Leckestraat 11
3061 PA ROTTERDAM
Tel:  010-8464289 of 06-55204125
Email: info@luxuitzendbureau.nl
KvK: 59227087

Doeleinden van de gegevensverwerking, waarom gebruiken we persoonsgegevens?

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor:
 • om content en middelen optimaal af te stemmen op uw voorkeuren;
 • om te reageren op uw verzoek of vragen als u contact met ons opneemt;
 • het afsluiten en uitvoeren van de afgesloten overeenkomst;
 • het vergroten van ons klantenbestand;
 • u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen;
 • om zakelijke relaties te onderhouden;
 • om onze producten, diensten en de website te controleren en deze te verbeteren;
 • voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

  Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 AVG. Daarin staat vermeld dat het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan vanwege:
 • de wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgevings- en overheidsinstanties;
 • de uitvoering van een overeenkomst en/of opdracht;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang; het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op vlak van privacy.

Wij verwerken de gegevens ter uitvoering van een opdracht die u hebt gegeven tot het leveren van onze diensten, dan wel in het kader van het oriënteren of u een dergelijke opdracht wilt verstrekken. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie en in het kader van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinden dan waarvoor deze is verkregen wordt opnieuw bekeken of een rechtsgrond voor de betreffende verwerking bestaat. Is dat niet het geval dan zal opnieuw toestemming worden gevraagd.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u, of u op vergelijkbare wijze treft.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

 • bezoekers en gebruikers van de website;
 • degene die gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een account aan te maken;
 • degene die zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruikt maken van onze dienstverlening;
 • degene die gebruik maakt van onze dienstverlening;
 • als wij de gegevens niet direct van u hebben gekregen:
  • van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om u bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden;
  • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door u opgegeven referentie contactpersonen;
  • van klanten, waar u bent aangeboden of waar u werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over u met ons delen of die u aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst.

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • uw persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in het bericht dat u verstuurt middels onze contactformulieren;
 • locatiegegevens;
 • Als u voor Lux Uitzendbureau gaat werken:
  • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
  • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Delen van persoonsgegevens met derden

  In bepaalde situaties kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met derden delen, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is om u de beste diensten en/of mogelijkheden te bieden voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst met inachtneming van de hiervoor genoemd doeleinden. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:
 • aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: wij zullen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren.
 • Deze categorie van derde partijen omvat:
  • hosting providers;
  • aanbieders die de inhoud van onze websites onderhouden;
  • leveranciers van marketingdiensten;
  • uitvoerders die op uw verzoek financiële updates verschaffen;
  • die zich allemaal in Nederland en/of de Europese Economische Ruimte zullen bevinden.
  Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.;
 • opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen, waar u via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw bemiddeling;
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • pensioenfonds, indien van toepassing;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn;
 • en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google) voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

IP-adressen

Wij verzamelen informatie over uw computer met inbegrip van (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van gebruikers die u of enig ander persoon niet identificeren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van logistiek en Lux Uitzendbureau. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt?

  Zoals uitgelegd onder 'Delen met derden' hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derden:
 • Externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten: in gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten, blijven wij toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd;
 • Andere ondernemingen in de Adecco Group: wij hebben als gehele groep regelingen getroffen om te garanderen dat uw persoonsgegevens altijd zijn afgeschermd met een afdoende beschermingsniveau.

Wij streven ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om ervoor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Beleid.

Versturen wij uw persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar de Lux Uitzendbureau passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Een eventuele overdracht van uw gegevens buiten de EU zal alleen plaatsvinden conform de bepalingen opgenomen in hoofdstuk V van de AVG.

Hoelang bewaren we uw informatie?

Tenzij anders vermeld in dit privacy Statement, worden alle andere gegevens die wij over u verwerken door ons bewaard totdat we deze niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit privacy Statement. We baseren die beslissing op een aantal criteria, waaronder de vraag of we wettelijk verplicht zijn om de informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren, of u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken, of een overeenkomst is uitgevoerd en de waarschijnlijkheid dat we de informatie moeten bewaren voor eventuele vorderingen, of de gegevens nog actueel zijn en of er uitzonderingen zijn in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die ons in staat stellen de persoonsgegevens voor een langere periode of voor onbepaalde tijd te bewaren.

Persoonsgegevens worden door ons regelmatig beoordeeld en verwijderd of vernietigd. Als we niet in staat zijn om, met redelijke inspanningen, persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen, zien we erop toe dat de persoonsgegevens worden versleuteld of beschermd door middel van beveiligingsmaatregelen, zodat deze niet direct beschikbaar of toegankelijk zijn voor ons.

Gegevensbeveiliging

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen, rekening houdende met de laatste stand van de techniek strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Wat zijn uw rechten?

  U heeft het recht om:
 • te weten welke persoonsgegevens wij van u vastgelegd hebben;
 • uw persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • een beperking aan te vragen op het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken;
 • ons te vragen uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • bezwaar te maken. Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op u heeft;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen of aanvullingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegeven door Lux uitzendbureau neem dan contact op met jouw contactpersoon of stuur een e-mail naar: info@luxuitzendbureau.nl.